Privacy

Privacyverklaring Heinzelect

Jouw privacy
Vanuit Heinzelect help ik professionals met de juiste keuzes te maken in hun carrière en zichzelf te blijven ontwikkelen. Organisaties help ik door de beste professional aan de organisatie te verbinden en door mee te denken over de inhoud van functies en opdrachten. Ook na plaatsing behoud ik contact met zowel professionals als met organisaties. Voor mij staat centraal dat ik transparantie bied over welke gegevens ik over jou verzamel, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Heinzelect.

Inleiding
Wanneer jij je inschrijft in de database van Heinzelect, bijvoorbeeld door te solliciteren op een vacature, deel je als geregistreerde kandidaat jouw professionele identiteit, jouw werkervaring en kennis ten behoeve van carrièrekansen. Ik bied jou keuzes over de gegevens die ik verzamel en gebruik zoals is beschreven in deze Privacyverklaring. Ik ben mij ervan bewust dat je vertrouwen stelt in Heinzelect. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring laat ik je weten welke gegevens ik verzamel en vastleg als je mijn website gebruikt en/of je inschrijft bij Heinzelect en waarom ik deze gegevens verzamel. Ook verduidelijk ik aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Je dient je ervan bewust te zijn dat Heinzelect niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Heinzelect respecteert de privacy van alle sollicitanten, interimmers, klanten, leveranciers en andere bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Heinzelect handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de ‘AVG’) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van Heinzelect te gebruiken, dan wel door de website van Heinzelect te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacyverklaring. Bij het gebruik van mijn website laat je bepaalde gegevens bij Heinzelect achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op mijn website gebruikt, kan ik persoonsgegevens van jou verwerken. Hieronder wordt dit toegelicht.

Inschrijving als werkzoekende
Je hoeft bij inschrijving behalve je emailadres, in eerste instantie nog geen persoonlijke gegevens te delen of te uploaden. Als je er echter voor kiest dit niet te doen, is de kans kleiner dat we een goede match kunnen maken tussen enerzijds jouw profiel en anderzijds actuele vacatures.
Bij inschrijving en/of sollicitatie geef ik jou de mogelijkheid om de onderstaande gegevens in een eigen account te registreren:

 • Naam, adres, emailadres, geboortedatum, mobiele telefoonnummer, geslacht;
 • Specialisme(n), aantal jaren werkervaring, branche ervaring, huidig bruto maandsalaris o.b.v. 40 uur per week, je cv in word of PDF, gewenst dienstverband, gewenste werkregio, gewenst aantal werkuren per week;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof, wensen ten aanzien van je toekomstige functie/opdracht, andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat (zoals referenties).
 • Eventuele gegevens die door jou zijn verstrekt tijdens een gesprek en waarvan aantekeningen worden bijgehouden;
 • Bij je inschrijving/sollicitatie kun je ervoor kiezen om je gegevens in te vullen op basis van je LinkedIn profiel. Indien je hiervoor kiest, ga je akkoord met het feit dat ik de volgende LinkedIn gegevens van jou verzamel: je naam, foto, kopregel en huidige functies.

Werkzaam als interimmer via Heinzelect
Op het moment dat je via Heinzelect gaat werken/werkt/hebt gewerkt, vraag ik je om de volgende gegevens:

 • Naam, adres, emailadres, geboortedatum, mobiele telefoonnummer, geslacht;
 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, KvK inschrijving (indien van toepassing);
 • Overige gegevens zoals diploma’s, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen. 
 •  Financiële gegevens zoals onder andere bankrekening nummer in verband met facturatie;
 • Indien je je pasfoto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren van de pasfoto in de database. Op elk moment kun je zelf je pasfoto weer verwijderen uit je profiel.

Doeleinden
Heinzelect verwerkt bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt tot elkaar te brengen;
 • Om inzicht te krijgen in de soorten gebruikers van de site, om sollicitaties in behandeling te nemen, aan de hand daarvan contact met de betreffende persoon op te nemen en om te delen met de bij de vacature behorende organisatie;
 • Om je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vaste functies of interim opdrachten, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks waar je medewerking aan verleent en social media checks van publieke profielen;
 • Om je te kunnen benaderen voor een interessante baan of interim opdracht of om contact met je te onderhouden.
 • Om een bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Als we een bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving.
 • Om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;

Verstrekking aan derden 
Ik geef de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de aangevraagde diensten, voor de nakoming van overeenkomst van opdracht, voor de administratieve verwerking van deze overeenkomsten en voor de nakoming van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties. Zo leveren ik gegevens aan opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten, waarbij in elk geval, in overleg met jou, het cv wordt verstrekt; Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrek, zorg ik er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook kom ik hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Beveiliging
Voor de registratie van kandidaten gebruikt Heinzelect een beveiligd protocol, https. De aldus verkregen gegevens worden door Heinzelect opgeslagen in een adequaat beveiligde database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijziging van gegevens. Ik werk samen met een gerenommeerde partij die mijn hosting verzorgt en adequate beveiliging van de gegevens verzekert.

Bewaartermijn gegevens 
Ik zal de gegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de services, voor zover ik een gerechtvaardigd belang heb of als er een wettelijke verplichting daartoe geldt.

Gegevensopslag
Aangezien je zelf jouw account kunt beheren, kun je op ieder willekeurig moment de gegevens van jouw account inzien of aanpassen. Ook kun je op ieder moment jouw account sluiten. Tevens kun je mij verzoeken jouw gegevens uit de database te verwijderen of aan te passen. Zolang je dit niet doet, blijft jouw account open en bewaren wij jouw gegevens. Je kunt bezwaar maken, of het gebruik van gegevens beperken of verbieden: je kunt mij vragen om het gebruik van al jouw of sommige persoonlijke gegevens te stoppen of het gebruik te beperken (wanneer jouw persoonlijke gegevens onnauwkeurig zijn of onrechtmatig worden bewaard). Je hebt recht op toegang en/of het meenemen van jouw gegevens: je kunt mij vragen om een kopie van jouw persoonlijke gegevens.Je kunt contact met mij opnemen via de contactgegevens hieronder en zo jouw verzoek indienen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Heinzelect behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen.

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan de geldende privacy wetgeving en de eigen Privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring, kun je contact met mij opnemen: mirjam@heinzelect.nl of 06-34202446